Zarządzenie nr 0151-1072/V/09

­

ZARZĄDZENIE NR   0151-1072/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia  24 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok 
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały  Nr 336/XLIV/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2009 roku  w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
z tego:
w złotych
Dział Rozdział § § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 96 072 96 072
      z tego :    
      Zadania własne 96 072 96 072
       
801     Oświata i wychowanie 71 287 71 287
  80101   Szkoły podstawowe 10 257 6 608
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   785
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 484
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 703  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 341 378
    4120 Składki na Fundusz Pracy 213 61
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   100
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   2 800
  80104   Przedszkola 0 6 934
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   6 934
  80110   Gimnazja 14 864 5 395
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5 395
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 609  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 946  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 309  
  80120   Licea ogólnokształcące 0 6 484
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 531
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   391
    4120 Składki na Fundusz Pracy   62
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 500
2
Dział Rozdział § § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
  80195   Pozostała działalność 46 166 45 866
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 351 28 351
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 315 4 315
    4120 Składki na Fundusz Pracy 695 695
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 026 698
    4260 Zakup energii 1 203 6 036
    4280 Zakup usług zdrowotnych 45 200
    4300 Zakup usług pozostałych 931 631
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 822 2 272
    4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 273 683
    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 155 1 155
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750 750
    4480 Podatek od nieruchomości 80 80
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 24 785 24 785
  85401   Świetlice szkolne 5 800 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 920  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 759  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 121  
  85403   Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 14 916 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 655  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 951  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 310  
  85410   Internaty i bursy szkolne 0 24 785
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   24 785
  85421   Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 4 069 0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 453  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 531  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 85  
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych
1. Przychody zwiększenia o kwotę 31 719
w tym dotacja z budżetu 31 719
2. Wydatki zwiększenia o kwotę 31 719
w tym wynagrodzenia osobowe 22 000
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0151-1072/V/09
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Joanna Hanusz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2009 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2009 09:30 Utworzenie dokumentu. (Joanna Hanusz)