ZARZĄDZENIE NR 0151- 881/V/09 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej w Jeleniej Górze

­

ZARZĄDZENIE NR 0151- 881/V/09

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  21 stycznia 2009  r.

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity      Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się likwidację drogi wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 22; AM-16; obręb Jelenia Góra 60 (zaznaczonej na załączniku graficznym) w jednostce ewidencyjnej 026101_1 Jelenia Góra-miasto, stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra i będącej we władaniu Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

§ 2

Działkę zlikwidowanej drogi wewnętrznej włączyć należy do Zasobów Gruntów Gminnych oraz oznaczyć jako zurbanizowane tereny niezabudowane.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0151- 881/V/09 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Jelenia Góra Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:Czesław Wandzel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.11.2009 11:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.11.2009 10:29 Edycja dokumentu (Czesław Wandzel)
18.11.2009 11:33 Utworzenie dokumentu. (Czesław Wandzel)