RADA MIEJSKA

JELENIEJ GÓRY

Uchwała Nr 568/XLII /2001

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 13 listopada 2001r.

 

w sprawie okreœlenia stawek podatku od nieruchomoœci

oraz zwolnień w podatku od nieruchomoœci

 

 

                        Na podstawie przepisu art. 5 ust.1, art. 7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. Nr 9,  poz. 31  z  póŸniejszymi  zmianami)  oraz   § 1 pkt1 rozporzšdzenia Ministra Finansów z dnia 18 paŸdziernika 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375)  uchwala się co następuje :

 

§ 1

 

Podatek od nieruchomoœci wynosi rocznie:

 

  1. Od budynków mieszkalnych lub ich częœci                            

 

 

      od 1 m.kw. powierzchni użytkowej                                                                       0,49 zł

 

 

  2. Od budynków lub ich częœci zwišzanych z działalnoœciš gospodarczš innš

      niż rolnicza lub leœna (z wyjštkiem budynków lub ich częœci przydzielonych

      na potrzeby bytowe osób zajmujšcych lokale mieszkalne), oraz od częœci

      budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalnoœci

      gospodarczej   od 1 m. kw powierzchni użytkowej                                              16,83 zł

 

 

 

 

 

  3. Od budynków lub ich częœci zajętych na prowadzenie działalnoœci

      gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

      od 1 m.kw. powierzchni użytkowej                                                                      7,84 zł

 

  4. Od pozostałych budynków lub ich częœci zajętych na:

ˇ     działalnoœć statutowš                                                                                           5,62 zł

ˇ     garaże                                                                                                                 5,62 zł

ˇ      inne (komórki, wiaty, szopy, pomieszczenia gospodarcze)                                5,62 zł    

 

 

 

  5. Od budowli wykorzystywanych bezpoœrednio do wytwarzania

      energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych

      przesyłowych  i rozdzielczych, rurocišgów i przewodów sieci

      rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody oraz od budowli

      służšcych do odprowadzania i oczyszczania œcieków                      2 % ich wartoœci

 

 

 

6. Od pozostałych budowli                                                                        2% ich wartoœci

 

.

7. Od powierzchni gruntów :

 

 

    a) zwišzanych z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej,  

        z wyjštkiem zwišzanych z   budynkami mieszkalnymi

        od 1 m kw. powierzchni użytkowej                                                                     0,60 zł

 

    b) pozostałych gruntów

         od 1 m .kw. powierzchni użytkowej                                                                  0,09 

 

 

 

 

    c) będšcych użytkami rolnymi nie wchodzšcymi w skład gospodarstw

         rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o

         podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3

        oraz z 1996r. Nr 91, poz.309) wykorzystywanych na cele rolnicze

         od 1 m. kw. powierzchni użytkowej                                                                  0,06 zł

 

    d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

        wodnych od 1 m. kw.powierzchni użytkowej                                                    3,28 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

            Stosuje się zwolnienie w wysokoœci 50% ustalonej stawki „od budynków mieszkalnych lub ich częœci”, w których zastosowano ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe, wiatrowe lub słoneczne.

 

§ 3

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomoœci :

1)     budynki lub ich częœci przydzielone do bezpłatnego użytkowania osobie, która przekazała w zamian za emeryturę lub rentę gospodarstwo rolne Państwu, jeżeli nie sš wynajęte lub wydzierżawione, a także działki gruntu przydzielone do bezpłatnego użytkowania takiej osobie, z którš nie zamieszkujš dorosłe osoby,

2)     nieruchomoœci lub ich częœci, stanowišce własnoœć ociemniałych inwalidów I grupy, z którymi nie zamieszkujš wspólnie dorosłe dzieci posiadajšce własne Ÿródło utrzymania, z wyjštkiem częœci zajętych na prowadzenie działalnoœci gospodarczej.

 

§ 4

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarzšdowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

 

§ 6

 

Z dniem wejœcia  w życie niniejszej uchwały  traci moc uchwała nr 414/XXXI/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 grudnia 2000r. w sprawie okreœlenia stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnień w podatku od nieruchomoœci, jednakże  nie wczeœniej niż z dniem 31 grudnia  2001 r.

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoœlšskiego  i ma zastosowanie od roku podatkowego 2002.

                                                                                         

                                                                                                        PRZEWODNICZĽCY

                                                                                                         RADY MIEJSKIEJ

                                                                                                             

                                                                                                               Zofia Czernow